รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร 

        ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)         ภาษาอังกฤษ :  Master of Arts Program in  Leadership in Society, Business And Politic ( Internet-based Distance  Education )

ชื่อปริญญา

       ชื่อเต็ม ( ภาษาไทย ) :  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)        ชื่อเต็ม ( ภาษาอังกฤษ ) : Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics )        ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ศศ.ม. (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.A. (Leadership in Society, Business and Politics)

คุณสมบัติผู้เรียน
–  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงาน คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 
ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 
ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 
ไม่เป็นคนวิกลจริต

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาสามารถศึกษาให้ครบถ้วนตามกำหนดของหลักสูตรและตามแผนที่กำหนดได้ในระยะเวลา 1 ปี และในกรณีที่นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน เพื่อปรับพื้นฐานความรู้และทักษะด้านภาษาตามความจำเป็น ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

แผนการศึกษา

แผน ก. ( การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ )

ภาคการเรียนที่ 1 หน่วยกิต
CSI601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3
CSI602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3
CSI603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
CSI604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3
CSI605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3
รวม 15
ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ภาคการเรียนที่ 2 หน่วยกิต
CSI633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3
CSI634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
CSI618 ผู้กำกับนโยบายสารธารณะ 3
CSI699 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 15
ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ภาคการเรียนที่ 3 ( ภาคฤดูร้อน ) หน่วยกิต
CSI699 วิทยานิพนธ์ 6
รวม 6
ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท

แผน ข. ( การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้ )

ภาคการเรียนที่ 1 หน่วยกิต
CSI601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3
CSI602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3
CSI603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
CSI604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3
CSI605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3
รวม 15
ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ภาคการเรียนที่ 2 หน่วยกิต
CSI633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3
CSI634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
CSI618 ผู้กำกับนโยบายสารธารณะ 3
CSI619 สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ 3
CSI660 ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
รวม 15
ค่าใช้จ่าย 60,000 บาท

ภาคการเรียนที่ 3 ( ภาคฤดูร้อน ) หน่วยกิต
CSI696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6
CSI698 การสอบประมวลความรู้ 0
รวม 6
ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท

หน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต รวมค่าใช้จ่าย 144,000 บาท ภาษาอังกฤษ 9,000 บาท

การวัดประเมินผลในแต่ละวิชา

การวัดประเมินผลในแต่ละวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับชั้น ( Letter Grades ) ที่มีค่าระดับชั้น
Numeric Grades จำนวน 6 ระดับ และสัญลักษณ์ที่ไม่มีค่าระดับ ดังต่อไปนี้

 

ระดับชั้น ความหมาย ค่าระดับชั้น ( ต่อหนึ่งหน่วยกิต )
A ดีเยี่ยม 4.0
B+ ดีมาก 3.5
B ดี 3.0
C+ พอใช้ 2.5
C อ่อนมาก 2.0
F ตก 0.0

รายชื่อวิชา ( เป็นไปตามหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง พ.ศ. 2548 )

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ( Foundation Course ไม่นับหน่วยกิตรวม ) นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้

– ENG500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Studies 3( 3-0-6 )

หมวดวิชาบังคับ

CSI601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นะ Vision of Leaders 3(3-0-6)
 CSI602 ทฤษฎีภาวะผู้นำ Leadership Theories 3(3-0-6)
– CSI603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ Research Methodology for Social Sciences 3(3-0-6)
– CSI604 สัมมนาภาวะผู้นำ Seminar in Leadership 3(3-0-6)
– CSI605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ Morality Ethic and Good Governance for Leaders 3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือก จัดเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ( Electives )
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาผู้นำสังคม
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาผู้นำทางธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาผู้นำทางการเมือง

แผน ก.แบบ ก 2 เลือกเรียน 3 วิชา จากแต่ละกลุ่มวิชา ( 1-3 ) หรือเลือกจากหลายกลุ่มวิชาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผน ข. เลือกเรียน 5 วิชา จากแต่ละกลุ่มวิชา ( 1-3 ) หรือเลือกจากหลายกลุ่มวิชาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาผู้นำสังคม

– CSI611 ผู้นำกับการพัฒนาทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ Leaders and Social Developement in the Era of Gloalization 3(3-0-6)
– CSI612 ผู้นำและองค์กรเครือข่ายทางสังคม Leaders and Social Networking 3(3-0-6)
– CSI613 การพัฒนาทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ Social Capital and Human Capital Development 3(3-0-6)
– CSI614 การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา Social Impact Assessment of Development 3(3-0-6)
– CSI615 การใช้สื่อสาธารณะเพื่อสังคม Public Communication for Society 3(3-0-6)
– CSI616 การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation Management 3(3-0-6)
– CSI617 การเจรจาต่อรองและการบริหารความขัดแย้ง Negotiation and Conflict Management 3(3-0-6)
– CSI618 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ  Leaders and Public Policy  3(3-0-6)
– CSI619 สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ Human Rights and Human Security 3(3-0-6)
– CSI620 ผู้นำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  Leader and Management of Environment and Resourse 3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาผุ้นำทางธุรกิจ

– CSI631 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้นำ และนวัตกรรมทางธุรกิจ Economics for Leaders and Business Innovation 3(3-0-6)
– CSI632 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้นำ Information System for Leaders 3(3-0-6)
– CSI633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัฬ Thai Socio-Economic Development and Globalization 3(3-0-6)
– CSI634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3(3-0-6)
– CSI635 องค์ความรู้และาสังคมแห่งการเรียนรู้ Knoeledge and Learning Society 3(3-0-6)
– CSI636 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม Ethic and Social Responsibility 3(3-0-6)
– CSI637 นวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์ Logistics Innovation 3(3-0-6)
– CSI638 พลวัตทาสงการค้าระหว่างประเทศ Dynamics of International Trade  3(3-0-6)
– CSI639 เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้นำ Sufficency Economy for Leaders 3(3-0-6)
– CSI640 ธุรกิจเพื่อสังคมและธุรกิจชุมชน Social Enterprise and Community Business 3(3-0-6)

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาผู้นำทางการเมือง

– CSI651 วิสัยทัศน์ใหม่การเมืองไทย New Vision of Thai Politics 3(3-0-6)
– CSI652 ทฤษฏีการเมืองประชาธิปไตย Democratic Politicial Theory 3(3-0-6)
– CSI653 การเมืองและการปกครอง Politics and Government 3(3-0-6)
– CSI654 ผู้นำกับการจัดการภาครัฐและเอกชน Leader and Public Private Management 3(3-0-6)
– CSI655 กฏหมายสำหรับการบริหารราชการ Law for Public Administration 3(3-0-6)
– CSI656 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Consitution and Political Institution 3(3-0-6)
– CSI657 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ Comparative Politics and Government Systems 3(3-0-6)
– CSI658 การเมืองกับกลุ่มผลประโยชน์ Politics and interest Groups 3(3-0-6)
– CSI659 ผู้นำทางการเมืองร่วมสมัย  Contemporary Political Leaders 3(3-0-6)
– CSI660 ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Leader in Southeast Asia 3(3-0-6)
– CSI661 สัมมนาการเมืองไทย Seminar in That Politics 3(3-0-6)

วิทยานิพนธ์ ( แผน ก แบบ ก2 ) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ( แผน ข )
– CSI697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  Independent Study 6(0-18-9)
– CSI698 การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examinations 0(0-0-0)
– CSI699 วิทยานิพนธ์ Thesis 12(0-36-18)