สาส์นจาก  รศ.ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต


                       บัณฑิตพึงคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และฝักใฝ่ในการแสวงหาความรู้และความจริงอยู่เป็นนิจจนกลายเป็นสิ่งปกติในการดำเนินชีวิตประจำวัน บัณฑิตพึงตระหนักว่าความรู้และความจริงคืออาวุธที่ทรงพลานุภาพที่สุด ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา เปลี่ยนแปลงสังคมและโลกได้  
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมุ่งบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อสร้างนวัตกรทางสังคม ผู้ชื่นชอบการแสวงหาข้อมูล ใฝ่รู้ช่างสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัว เป็นมิตร มองโลกในแง่มุมใหม่ มองปัญหาในมุมที่กว้างขึ้น มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ กล้าคิดค้นนวัตกรรม กล้าตัดสินใจ กล้าคิดต่าง ใจกว้าง เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถจัดการปัญหาทุกขนาดได้อย่างเป็นธรรมโดยไรขีดจำกัด