บุคลากร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)

พลเรือตรี ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

พลเรือตรี ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)

น.ส.เจนจิรา อินทร์จันทร์

น.ส.เจนจิรา อินทร์จันทร์

เจ้าหน้าที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ท)