ตัวอย่างบทเรียน

*สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเปิด Flash ได้ใน browser chrome ให้แก้ไขที่ตั้งค่า
ตั้งค่า -> ตั้งค่าขั้นสูง -> การจัดการเนื้อหา -> Flash -> อนุญาตให้เล่นไฟล์ Flash
อุปกรณ์ Macbook หรืออุปกรณ์ Mobile ของ Apple ไม่สามารถเล่น Flash ได้
แนะนำให้ใช้ browser puffin จะสามารถเล่นไฟล์ flash ได้

อาจารย์ผู้บรรยาย : ดร.ชุลีรัตน์  เจริญพร
CSI 601 : การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ
(Systematic Thinking and Vision of Leaders) 
คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน

อาจารย์ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ
CSI 603 : ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Research Methodology for Social Science)
คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน
อาจารย์ผู้บรรยาย : ดร. บุญสม เกษะประดิษฐ์
CSI 604 : สัมมนาภาวะผู้นำ(Seminar in Leadership)
คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน
อาจารย์ผู้บรรยาย : ผศ.ดร.วิโรจน์  พิมานมาศสุริยา
CSI 605 : คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ
(Morality Ethics and Good Governance for Leaders) 
คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน